Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Bu makale, bir şirketin kişisel verileri nasıl topladığı, kullandığı ve koruduğu hakkında bilgi sunmaktadır. Şirket, web sitesindeki formlar aracılığıyla istenen kişisel bilgileri (isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları gibi) e-posta yoluyla toplar ve gerektiğinde kullanır. Kişisel verilerin korunması amacıyla, Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket eder ve uygun teknik ve idari tedbirleri alır.

Şirket, verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, hukuka aykırı erişimini engellemek ve güvenli bir şekilde saklamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Bu metin, Şirket çalışanları ve iş başvurusu yapan adaylar dışındaki kişisel verileri işleyen gerçek kişileri hedefler.

Şirket, 3. parti çerez sunucularının yurt dışında olması nedeniyle web sitesinin düzgün çalışması için gerekli zorunlu çerezlerin kullanımını ve yurt dışına aktarılmasını isteyebilir. Ancak, bu çerezlerin kullanımını istemeyen ziyaretçiler, web sitesini terk etmeli ve Şirket ile direk iletişim kurmalıdır.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri;

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Bu metnin konusu, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin müşterilere/kurumlara faydalandırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları tanımlamaktadır. Metinde, şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, idari operasyonların yürütülmesi, lokasyonların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, iş ortakları/müşteriler/tedarikçiler ile ilişkilerin kurulması, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi gibi çalışmalar sayılmaktadır. Ayrıca, şirketin çağrı merkezi veya internet sayfasının kullanılması veya düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amaçlarıyla da verilerin işlenmesi belirtilmektedir

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi;

Kişisel verilerin korunması son zamanların en öncelikli güncel konularından biridir. Günümüz teknolojisi sayesinde, kişisel verilerimiz çok daha fazla toplanabiliyor ve işlenebiliyor. Bu nedenle, kişisel verilerin nasıl korunacağı ve nasıl işleneceği konuları çok daha önemli hale gelmiştir. Şirketimiz bu konuda gerekli tedbirleri almış ve size bildirdiği amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde işlemektedir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından toplanan ve saklanan verilerdir. Verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacak ve yetkisiz erişime, manipülasyona, kaybolmaya veya zarar görmeye karşı gerekli iş süreçlerinin tasarımı ve teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanacaktır. Verileriniz yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Süre sona erdiğinde, verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Şirketimizin veri akışlarından çıkarılacaktır.

Şirketimiz, size bildirdiği amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesini taahhüt etmektedir. İşlemenin yapıldığı ortamların güvenliği ve verilerin korunması için gerekli tedbirler alınmıştır. Verilerinizin işlenmesi ve saklanması konularında herhangi bir sorunuz varsa, Şirketimize başvurabilirsiniz.

Kişisel Verilerin aktarılması;

“Kişisel Verilerin Korunması ve Aktarımı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Grubu”

Bu makale, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve grubu tarafından işletilen sistemlerde bulunan kişisel verilerin nasıl korunacağı ve hangi amaçlarla kullanılabileceği konularını ele alacaktır.

Kanunlar ve diğer mevzuat kapsamında, kişisel verileriniz, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve grubu şirketlerine, yetki verilen şirketlere, temsilcilerimize, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kamu kurum veya kuruluşlarına, iş ortaklarına, tedarikçi ve yüklenici şirketlere, bankalara, kredi risk ve finans kuruluşlarına, vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere üçüncü kişilere aktarılabilir. Bu veriler, belirtilen amaçlar kapsamında yurt içinde ve yurt dışında kullanılabilir.

Bu verilerin korunması, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, gizliliğin korunması ve verilerin doğru ve güncel olarak işlenmesi amacıyla önemlidir. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve grubu, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli teknolojik ve fiziksel önlemleri almıştır.

Bu makalenin amacı, Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve grubunun kişisel verilerin nasıl korunacağı ve kullanılacağı hakkında bilgi vermektir. Kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği, sizin hakkınızdır ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve grubu olarak biz de bu haklarınızı koruma amacındayız.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. İşlenmişse bilgi talep etme,
  3. İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  5. Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  7. Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.